Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
TIN HỌC VĂN PHÒNG TIN HỌC VĂN PHÒNG 35 08-02-2023 18h00-20h00 tối 35

Học phí: 1,100,000 VNĐ