insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com

Lập trình C cơ bản & nâng cao

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX.
Khóa học Lập trình C cơ bản & nâng cao của MSITA Đà Nẵng giúp học viên vững vàng trong việc xây dựng nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu lĩnh vực lập trình.