Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Tin học Văn phòng Lớp tin học quốc tế 23MOS14 30-12-2023 14h-16h học vào chiều thứ bảy & chủ nhật

Học phí: 1,100,000 VNĐ - Ưu đãi: 880,000 VNĐ