Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao Lớp T7 - CN THVPNC 24-10-2020 8h00 - 10h00

Học phí: 720,000 VNĐ