Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Ứng dụng CNTT cơ bản Lớp CNTT Cơ bản 23CB27 xuất học 2-4-6 15-09-2023 18h30-20h00

Học phí: 500,000 VNĐ - Ưu đãi: 400,000 VNĐ