Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Lập trình C++ Lớp C++ Tối 2-4-6 12-04-2021 Tối 2-4-6

Học phí: 2,200,000 VNĐ - Ưu đãi: 2,000,000 VNĐ