Đăng ký khóa học

Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng
Học viện CNTT Microsoft tại ĐH Đà Nẵng

41 Lê Duẫn
131 Lương Nhữ Hộc
Môn học Lớp học Khai giảng Thời gian học trong tuần
Tin học Quốc tế MOS Lớp tin học quốc tế 23MOS13 30-12-2023 8h00-10h30 học vào sáng thứ bảy & CN

Học phí: 2,100,000 VNĐ - Ưu đãi: 1,680,000 VNĐ