insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
15 Mar 2018

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN FRONT END CHUYÊN NGHIỆP

hoc angular tai da nang

 KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN FRONT END CHUYÊN NGHIỆP
 1. HTML 5bài học chuyên sâu về HTML với các nội dung:

 • HTML là gì – Cấu trúc của một file HTML; Tạo file HTML; HTML Elements và Attributes;
 • Các thẻ HTML định dạng văn bản; Các thẻ HTML đinh dạng Heading và List;
 • Các thẻ HTML đinh dạng Table; Dùng thẻ a trong HTML để tạo Links;
 • Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh; Sử dụng CSS tùy chỉnh giao diện.HTML; v.v….
 2. CSS 3: 5 bài học chuyên sâu về CSS: 

 • Giới thiệu về CSS; Cú pháp trong CSS; Các giá trị màu và đơn vị đo lường trong CSS;
 • Class và ID trong CSS; Định dạng nền trong CSS; Định dạng văn bản trong CSS;
 • Chia bố cục trang Web với thẻ Div và CSS; Thuộc tính Padding và Margin trong CSS;
 • Position Relative và Absolute trong CSS; Xây dựng menu đa cấp bằng CSS; Sử dụng Position: Fixed trong CSS;
 • Thuộc tính Z-Index trong CSS; After và Before trong CSS; Kỹ thuật Clearfix trong CSS….
 3. JQUERY: 6 bài học chuyên sâu về Lập trình JQuery cơ bản, nâng cao:

 • Cú pháp và các tiện ích: contains, each, extend, globalEval, grep, inArray, mage, noop, now…
 • JQuery Travelsing: lọc phần tử, định vị phần tử, phương thức mở rộng khác.
 • JQuery & CSS: attr, prop, removeAttr, removeProp, val, addClass, css, hasClass…
 • Các điều khiển trong JQuery: wrap, wrapAll, wrapInner, append, appendTo, prepend, prependTo…
 • Các hiệu ứng trong JQuery: hide, show, toggle, fadeIn, fadeOut, fadeTo, fadeToggle…
 • Xử lý sự kiện trong JQuery: ShortHand method, Helper function, Global ajax event hendlers…
 4. BOOTSTRAP6 bài học chuyên sâu về Bootstrap

 • Cài đặt và sử dụng framework Bootstrap
 • Các thành phần của Bootstrap (bootstrap component)
 • Sử dụng JavaScript trong Bootstrap
 • Cơ bản 1: Normalize.css and Reboot.css, The Bootstrap CSS grid, Using the SCSS preprocessor
 • Cơ bản 2: Modern CSS layouts with Flexbox, Responsive breakpoints
 • Nâng cao: sử dụng Bootstrap Themes, sử dụng task runners để biên dịch custom builds
 5. ANGULARJS: 12 bài học chuyên sâu về AngularJS kéo dài trong 02 tháng

 • Bài 1: Làm quen với Angular, các phiên bản Angular, cài đặt môi trường phát triển ứng dụng, cấu trúc project Angular.
 • Bài 2: Component: tạo mới component, sử dụng angular CLI để tạo mới component.
 • Bài 3: Template và Data Binding, String interpolation, Property Binding, Event Binding, Two-way binding, Vòng đời component, Giao tiếp giữa các component, Structure Directive: ngIf, ngFor, ngSwitch, Attribute Directive: ngStyle, ngClass, ngContainer, Pipes, Animation.
 • Bài 4: Xử lý Form, Xử lý input, Kiểm tra dữ liệu từ form, Reactive Form, Dynamic Form.
 • Bài 5: Làm việc với NgModules.
 • Bài 6: Services & Dependency Injection: Tạo service đơn giản, Data service.
 • Bài 7: HttpClient, Sử dụng API NodeJS – MongoDB, Sử dụng API PHP – MySQL.
 • Bài 8: Routing & Navigation: Routing đơn giản, RouterModule, Route chứa tham số, Route Guard, Async Routing.
 • Bài 9: Testing: Cơ bản về testing, Phân tích testing setup, Chạy test bằng angular CLI.
 • Bài 10: Authentication: JWT với server NodeJS Route Protection.
 • Bài 11: Làm việc với NgRx: Cấu trúc NgRx, Reducers Actions Store State, Component sử dụng dữ liệu trong store, Dispatch action từ trong component, Kết hợp authentication với ngRx.
 • Bài 12: Ôn tập, làm PROJECT TỔNG KẾT KHÓA HỌC & BẢO VỆ.
 6. KIẾN THỨC & KỸ NĂNG BỔ TRỢ
 Phần này bao gồm các kỹ năng và hiểu biết thực tế nếu bạn làm Dev tự do:

 • Cài đặt môi trường & cấu hình web server thực tế;
 • Chia sẻ hiểu biết về các đơn vị cung cấp domain, hosting trong và ngoài nước;
 • Public website lên internet & các vấn đề về bảo mật;
 • Quản trị nội dung webiste theo chuẩn SEO;
 Hỗ trợ kỹ năng mềm trong ứng tuyển và hiểu biết về môi trường phần mềm:

 • Hiểu biết về môi trường và chế độ làm việc tại các công ty phần mềm từ nhỏ đến lớn.
 • Được chia sẻ cách xử lý các tình huống trong dự án từ các PM, Technical Leader giàu kinh nghiệm.
 • Kỹ năng viết Curriculumn Vitae; CV vs Resume: nên dùng khi nào là phù hợp?
 • Kỹ năng ứng tuyển và phỏng vấn xin việc tại các công ty phần mềm.
 • Đính hướng nghề nghiệp; Kế hoạch nghiên cứu và phát triển bản thân trong ngành Phần mềm.