insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Đà Nẵng
3 Apr 2019

Cuộc sống của một lập trình viên không như bạn vẫn ảo tưởng !