insert_pixel_code_here
0236.2240.741
msita.vietnam@gmail.com
Học lập trình Đà Nẵng
23 Oct 2018

Lớp JComboBox trong Java Swing

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent
 • java.awt.Container
 • java.awt.Component
 • java.lang.Object

Lớp JComboBox bao gồm các trường sau:

 • protected String actionCommand
 • protected ComboBoxModel dataModel
 • protected ComboBoxEditor editor
 • protected boolean isEditable
 • protected JComboBox.KeySelectionManager keySelectionManager
 • protected boolean lightWeightPopupEnabled
 • protected int maximumRowCount
 • protected ListCellRenderer renderer
 • protected Object selectedItemReminder

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

JComboBox(): Tạo một JComboBox với data model mặc định.

JComboBox(Object[] items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong mảng đã cho.

JComboBox(Vector<?> items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong Vector đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

public void addItem(Object anObject): được sử dụng để thêm một item tới list.

public void removeItem(Object anObject): được sử dụng để xóa một item từ list.

public void removeAllItems(): được sử dụng để xóa tất cả item từ list.

public void setEditable(boolean b): được sử dụng để xác định xem có hay không JComboBox là editable.

public void addActionListener(ActionListener a): được sử dụng để thêm ActionListener.

public void addItemListener(ItemListener i): được sử dụng để thêm ItemListener.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JComboBox trong Java Swing

import javax.swing.*; 
public class Combo { 
JFrame f; 
Combo(){ 
  f=new JFrame("Combo ex"); 
   
  String country[]={"India","Aus","U.S.A","England","Newzeland"}; 
   
  JComboBox cb=new JComboBox(country); 
  cb.setBounds(50, 50,90,20); 
  f.add(cb); 
   
  f.setLayout(null); 
  f.setSize(400,500); 
  f.setVisible(true); 
   
} 
public static void main(String[] args) { 
  new Combo(); 
   
} 
}

Một chương trình khác về lớp JComboBox

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showComboboxDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showComboboxDemo(){                  
   headerLabel.setText("Control in action: JComboBox"); 

   final DefaultComboBoxModel fruitsName = new DefaultComboBoxModel();

   fruitsName.addElement("Apple");
   fruitsName.addElement("Grapes");
   fruitsName.addElement("Mango");
   fruitsName.addElement("Peer");

   final JComboBox fruitCombo = new JComboBox(fruitsName);  
   fruitCombo.setSelectedIndex(0);

   JScrollPane fruitListScrollPane = new JScrollPane(fruitCombo);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      String data = "";
      if (fruitCombo.getSelectedIndex() != -1) {           
        data = "Fruits Selected: " 
         + fruitCombo.getItemAt
          (fruitCombo.getSelectedIndex());       
      }       
      statusLabel.setText(data);
     }
   }); 
   controlPanel.add(fruitListScrollPane);     
   controlPanel.add(showButton);  
   mainFrame.setVisible(true);       
  }
}

Bạn muốn học lập trình hãy liên hệ ngay với Mỹ Vân để được nhận ưu đãi từ học viện nhé
Học lập trình tại Đà Nẵng
Học lập trình tại Đà Nẵng 0935029202
HUYNH THI MY VAN
Khóa học Lập trình Python